Algemene voorwaarden

De spelregels van HESIC.

Algemene Voorwaarden Detachering van HESIC BV, Gevestigd te 's-Hertogenbosch. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63187965.

1. Algemeen

1. Onder 'opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder 'de opdrachtnemer' wordt verstaan HESIC BV, hierna mede tenoemen 'HESIC'.

2. Alle aanbiedingen van HESIC, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met HESIC overeengekomen te worden.

3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.

4. Indien HESIC met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever andere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van HESIC.

5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
- 1. De overeenkomst;
- 2. De bijlagen;
- 3. De algemene voorwaarden.

2. Offertes

1. Alle offertes van HESIC zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft HESIC het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Offertes van HESIC zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien [14] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3. Overeenkomst

1. HESIC is eerst gebonden, nadat en voor zover HESIC een opdracht schriftelijk heeft aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van de mondelinge aanvaarding van HESIC. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken,zijn slechts geldig indien zij door HESIC schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

2. Met opdrachtgever wordt een overeenkomst gesloten welke voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdrachtgever kan van tijd tot tijd door middel van een schriftelijke werkopdracht verzoeken om diensten op financieel, juridisch, procesmatig en/of technisch gebied. Algemene Voorwaarden Detachering van HESIC BV, Gevestigd te 's-Hertogenbosch.

4. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. HESIC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan deze verplichting zal hebben voldaan.

5. HESIC is gerechtigd om, indien HESIC dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden.

4. Vooruitbetaling zekerheidstelling

1. HESIC is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op HESIC rustende prestatieplicht,onverminderd het recht van HESIC op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

5. Tarieven

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. HESIC heeft het recht de uur- dan wel dagtarieven in ieder geval tweemaal per jaar aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door HESIC te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van de aan de werkopdracht bestede uren dan wel, indien een dagtarief van toepassing is, op basis van de aan de werkopdracht bestede dagen.

3. Uur- en dagtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.

4. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven/honoraria van HESIC exclusief btw, reis-, verblijf- en parkeerkosten.

5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van HESIC.

6. Facturering

1. Overwerk op verzoek van de opdrachtgever wordt als volgt gefactureerd:
- Voor het eerste uur: 100% van het basistarief
- Voor het tweede uur: 125% van het basistarief
- De uren daarna: 150% van het basistarief
- Zaterdagen: 150% van het basistarief
- Zon- en feestdagen: 200% van het basistarief

2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen acht [8] werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan HESIC. Na deze termijn gaat HESIC ervan uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald.

3. Tenzij een factureringsschema is overeengekomen, staat het HESIC vrij te allen tijde tussentijds te factureren voor bestede uren en gemaakte kosten.

7. Betaling

1. Opdrachtgever zal binnen veertien [14] dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

2. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan HESIC verschuldigde bedrag.

3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4. Na het verstrijken van dertig [30] dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.

5. Indien enig factuurbedrag of enig voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft HESIC het recht verdere werkzaamheden op te schorten.

6. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door HESIC gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.8. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 2,5% per maand - waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend - verschuldigd over het nog openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Wijze van uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke HESIC nodig heeft voor het correct uitvoerenvan de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan HESIC ter beschikking te stellen

2. HESIC bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. HESIC heeft de plicht des gevraagd de opdrachtgever van tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten.

3. HESIC zal personeel ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Gedurende de terbeschikkingstelling zal het personeel werkzaamheden verrichten op basis van een inspanningsverplichting.

4. In de overeenkomst zal onder meer worden vermeld: de duur van de terbeschikkingstelling, de aard en plaats van de te verrichten werkzaamheden alsmede een door ieder der partijen aan te stellen contactpersoon die als aanspreekpunt voor de andere partij zal fungeren. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd gaat opdrachtgever akkoord met de door HESIC gestelde voorwaarden.

5. De adviezen en verrichtingen van HESIC zijn gebaseerd op van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen. HESIC staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan HESIC verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien HESIC is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al zijn deze ter goeder trouw verstrekt.

9. Vervanging en beschikbaarheid

1. HESIC is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende professional aan te bieden;

2. HESIC is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde professional door een andere professional onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de onderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de detacheringbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

3. HESIC schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende)professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

4. Indien de arbeidskracht wordt vervangen door een andere arbeidskracht zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende arbeidskracht opnieuw worden vastgesteld en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

10. Meer-/minder werkVervanging en beschikbaarheid

1. HESIC is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in deopdrachtbevestiging/mantelovereenkomst, danwel die daarnaast door HESIC zijn bevestigd.

2. Alle wijzigingen ten opzichte van de in de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

4. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft HESIC recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen bij wijze van vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

5. De urenregistratie met betrekking tot het meer-/minderwerk zal te allen tijde separaat aangeleverd worden. Na accordering door HESIC worden de betreffende facturen aan de opdrachtgever verzonden. Opdrachtgever verplicht zich erop toe te zien dat deze uren correct worden ingevuld.

11. Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HESIC kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig [90] dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. HESIC is gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid voor directe schade van HESIC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming vaneen overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever HESIC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en HESIC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HESIC in staat is adequaat te reageren.

2. Onder directe schade wordt verstaan:
- schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden;
- kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in bijvoorbeeld machines, apparatuur,programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van de schade;
- kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, (computer)systemen of het inhuren van derden;
- kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude (computer) systemen en andere voorzieningen;
- redelijke kosten geraakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

3. Indien de verhouding van de door opdrachtnemer te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door HESIC te vergoeden schade gematigd worden.

4. De aansprakelijkheid van HESIC voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de nettofactuurwaarde van het door HESIC ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan inrekening gebrachte bedrag.

5. HESIC is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de medewerker van HESIC, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van HESIC bij opdrachtgever werkzaamheden verricht, van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd, tot een maximum van EUR 25.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als één enkele gebeurtenis.

6. HESIC aanvaart geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

7. Aansprakelijkheid van HESIC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

8. Voorwaarde van het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één jaar) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HESIC meldt.

13. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart HESIC voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerkers van HESIC indien deze op locatie (het bedrijf van de opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.

2. HESIC vrijwaart opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premiesvolksverzekering, door HESIC verschuldigd in verband met medewerkers van HESIC die werkzaam zijn aan de werkopdracht van de opdrachtgever.

14. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berusten te allen tijde bij HESIC. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van HESIC, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van HESIC. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

2. Opdrachtgever vrijwaart HESIC tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijke inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door opdrachtgever aan HESIC ter beschikking zijn gesteld.

15. Klachten

1. Eventuele klachten worden door HESIC slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen acht[8] dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht [8] dagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, HESIC daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in onze dienstverlening is geconstateerd.

2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HESIC.

16. Duur overeenkomst + Beëindiging

1. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

2. Indien in de overeenkomst een termijn voor detachering is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij opdrachtgever de betreffende medewerker ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.

3. De looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier [4] weken voor de afloopdatum schriftelijk bij HESIC is ingediend. Wanneer HESIC binnen vier [4] weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlenging niet meer mogelijk zijn

4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden:
- Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld;
- Indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt;- Indien het bedrijf wordt geliquideerd;
- Indien ten laste van een partij een beslag wordt gelegd. HESIC kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17. Overname personeel

1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één [1] jaar na de beëindiging ervan geen medewerkers van HESIC die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HESIC. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt opdrachtgever tegenover HESIC een direct opeisbare boete van EUR 100.000,- zulks verminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

18. Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun medewerkers ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

19. Wijziging algemene voorwaarden

1. HESIC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met een inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van HESIC of per elektronische berichtgeving, Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

20. Verplichtingen uit de wet bescherming persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat opdrachtgever HESIC tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming vanopdrachtgever. Voor zover de verplichting genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt voor HESIC zal opdrachtgever deze vergoeden.

2. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verantwoordelijke in de zin van Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart HESIC voor alle aanspraken van derden die jegens HESIC mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

21. Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht

2. Geschillen welke tussen HESIC en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door HESIC gedane aanbieding, een door HESIC met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

22. Vertaling

1. De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.

23. Slotbepaling

1. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 26 juni 2019.

Algemene Voorwaarden Detavast van HESIC BV, Gevestigd te 's-Hertogenbosch. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63187965.

1. Algemeen

1. Onder 'opdrachtgever' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder 'de opdrachtnemer' wordt verstaan HESIC BV, hierna mede tenoemen 'HESIC'.

2. Alle aanbiedingen van HESIC, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met HESIC overeengekomen te worden.

3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.

4. Indien HESIC met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever andere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van HESIC.

5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
- 1. De overeenkomst;
- 2. De bijlagen;
- 3. De algemene voorwaarden.

2. Offertes

1. Alle offertes van HESIC zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft HESIC het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Offertes van HESIC zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien [14] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3. Overeenkomst

1. HESIC is eerst gebonden, nadat en voor zover HESIC een opdracht schriftelijk heeft aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van de mondelinge aanvaarding van HESIC. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken,zijn slechts geldig indien zij door HESIC schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

2. Met opdrachtgever wordt een overeenkomst gesloten welke voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdrachtgever kan van tijd tot tijd door middel van een schriftelijke werkopdracht verzoeken om diensten op financieel, juridisch, procesmatig en/of technisch gebied. Algemene Voorwaarden Detachering van HESIC BV, Gevestigd te 's-Hertogenbosch.

4. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. HESIC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan deze verplichting zal hebben voldaan.

5. HESIC is gerechtigd om, indien HESIC dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden.

4. Vooruitbetaling zekerheidstelling

1. HESIC is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op HESIC rustende prestatieplicht,onverminderd het recht van HESIC op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

5. Tarieven

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. HESIC heeft het recht de uur- dan wel dagtarieven in ieder geval tweemaal per jaar aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door HESIC te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van de aan de werkopdracht bestede uren dan wel, indien een dagtarief van toepassing is, op basis van de aan de werkopdracht bestede dagen.

3. Uur- en dagtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.

4. Tenzij anders vermeld zijn de tarieven/honoraria van HESIC exclusief btw, reis-, verblijf- en parkeerkosten.

5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van HESIC.

6. Facturering

1. Overwerk op verzoek van de opdrachtgever wordt als volgt gefactureerd:
- Voor het eerste uur: 100% van het basistarief
- Voor het tweede uur: 125% van het basistarief
- De uren daarna: 150% van het basistarief
- Zaterdagen: 150% van het basistarief
- Zon- en feestdagen: 200% van het basistarief

2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen acht [8] werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan HESIC. Na deze termijn gaat HESIC ervan uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald.

3. Tenzij een factureringsschema is overeengekomen, staat het HESIC vrij te allen tijde tussentijds te factureren voor bestede uren en gemaakte kosten.

7. Betaling

1. Opdrachtgever zal binnen veertien [14] dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

2. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan HESIC verschuldigde bedrag.

3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4. Na het verstrijken van dertig [30] dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.

5. Indien enig factuurbedrag of enig voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft HESIC het recht verdere werkzaamheden op te schorten.

6. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door HESIC gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.8. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 2,5% per maand - waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend - verschuldigd over het nog openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Wijze van uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke HESIC nodig heeft voor het correct uitvoerenvan de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan HESIC ter beschikking te stellen

2. HESIC bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. HESIC heeft de plicht des gevraagd de opdrachtgever van tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten.

3. HESIC zal personeel ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Gedurende de terbeschikkingstelling zal het personeel werkzaamheden verrichten op basis van een inspanningsverplichting.

4. In de overeenkomst zal onder meer worden vermeld: de duur van de terbeschikkingstelling, de aard en plaats van de te verrichten werkzaamheden alsmede een door ieder der partijen aan te stellen contactpersoon die als aanspreekpunt voor de andere partij zal fungeren. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd gaat opdrachtgever akkoord met de door HESIC gestelde voorwaarden.

5. De adviezen en verrichtingen van HESIC zijn gebaseerd op van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen. HESIC staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan HESIC verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien HESIC is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al zijn deze ter goeder trouw verstrekt.

9. Vervanging en beschikbaarheid

1. HESIC is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende professional aan te bieden;

2. HESIC is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde professional door een andere professional onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de onderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de detacheringbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

3. HESIC schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende)professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

4. Indien de arbeidskracht wordt vervangen door een andere arbeidskracht zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende arbeidskracht opnieuw worden vastgesteld en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

10. Meer-/minder werkVervanging en beschikbaarheid

1. HESIC is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in deopdrachtbevestiging/mantelovereenkomst, danwel die daarnaast door HESIC zijn bevestigd.

2. Alle wijzigingen ten opzichte van de in de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

4. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft HESIC recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen bij wijze van vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst.

5. De urenregistratie met betrekking tot het meer-/minderwerk zal te allen tijde separaat aangeleverd worden. Na accordering door HESIC worden de betreffende facturen aan de opdrachtgever verzonden. Opdrachtgever verplicht zich erop toe te zien dat deze uren correct worden ingevuld.

11. Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HESIC kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig [90] dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. HESIC is gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid voor directe schade van HESIC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming vaneen overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever HESIC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming en HESIC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HESIC in staat is adequaat te reageren.

2. Onder directe schade wordt verstaan:
- schade aan eigendommen van de opdrachtgever en/of derden;
- kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in bijvoorbeeld machines, apparatuur,programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van de schade;
- kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, (computer)systemen of het inhuren van derden;
- kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude (computer) systemen en andere voorzieningen;
- redelijke kosten geraakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

3. Indien de verhouding van de door opdrachtnemer te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door HESIC te vergoeden schade gematigd worden.

4. De aansprakelijkheid van HESIC voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de nettofactuurwaarde van het door HESIC ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan inrekening gebrachte bedrag.

5. HESIC is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de medewerker van HESIC, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van HESIC bij opdrachtgever werkzaamheden verricht, van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd, tot een maximum van EUR 25.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als één enkele gebeurtenis.

6. HESIC aanvaart geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

7. Aansprakelijkheid van HESIC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

8. Voorwaarde van het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één jaar) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HESIC meldt.

13. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart HESIC voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerkers van HESIC indien deze op locatie (het bedrijf van de opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.

2. HESIC vrijwaart opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premiesvolksverzekering, door HESIC verschuldigd in verband met medewerkers van HESIC die werkzaam zijn aan de werkopdracht van de opdrachtgever.

14. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berusten te allen tijde bij HESIC. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van HESIC, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van HESIC. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

2. Opdrachtgever vrijwaart HESIC tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijke inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door opdrachtgever aan HESIC ter beschikking zijn gesteld.

15. Klachten

1. Eventuele klachten worden door HESIC slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen acht[8] dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht [8] dagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, HESIC daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in onze dienstverlening is geconstateerd.

2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HESIC.

16. Duur overeenkomst + Beëindiging

1. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

2. Indien in de overeenkomst een termijn voor detachering is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij opdrachtgever de betreffende medewerker ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.

3. De looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier [4] weken voor de afloopdatum schriftelijk bij HESIC is ingediend. Wanneer HESIC binnen vier [4] weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlenging niet meer mogelijk zijn

4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

5. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden:
- Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld;
- Indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt;- Indien het bedrijf wordt geliquideerd;
- Indien ten laste van een partij een beslag wordt gelegd. HESIC kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

17. Geheimhouding

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun medewerkers ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18. Wijziging algemene voorwaarden

1. HESIC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met een inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van HESIC of per elektronische berichtgeving, Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

19. Verplichtingen uit de wet bescherming persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat opdrachtgever HESIC tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming vanopdrachtgever. Voor zover de verplichting genoemd in dit artikel werkzaamheden en/of kosten met zich meebrengt voor HESIC zal opdrachtgever deze vergoeden.

2. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verantwoordelijke in de zin van Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart HESIC voor alle aanspraken van derden die jegens HESIC mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

20. Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht

2. Geschillen welke tussen HESIC en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door HESIC gedane aanbieding, een door HESIC met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

21. Vertaling

1. De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.

22. Slotbepaling

1. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 26 juni 2019.

Kom met ons in contact of solliciteer direct

Heb je een vraag of opmerking over onze diensten? Ben je op zoek naar een nieuwe baan in Finance of Techniek? Solliciteer dan op één van onze vacatures of kom met ons in contact via het contactformulier.